Nabór do SMS Katowice

Aby ułatwić pierwsze kroki osobom zainteresowanym zapisaniem się do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Katowicach przygotowaliśmy pewna ściągę dotyczące naboru:

I. ETAP – zgłoszenie na testy sprawnościowe kandydata (zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, rocznik, dyscyplina, klub, telefon kontaktowy do rodziców):

– telefonicznie pod nr 322566916,

– e-mailowo: rekrutacja4loms@gmail.com (preferowana forma zgłoszenia ze względu na przygotowania do matury),

– przystąpienie do testów po uprzedniej rejestracji i dostarczeniu dokumentów na obiekt sportowy w dniu testów tj.


– podanie o przyjęcie do LOMS w Katowicach:
http://sms.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/03/podanie_liceum_2022.pdf
– zgoda / oświadczenie rodzica:
http://sms.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/03/oswiadczenie_testy_zgoda_loms_2022.pdf
 karta zdrowia sportowca (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole o profilu sportowym (wydane przez lekarza pediatrę / pierwszego kontaktu),

TERMIN TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH (koszykówka chłopców):
I termin 10 maja 2022 r. godzina 16.00, hala ośrodka sportowego MOSIR Szopienice przy ulicy 11 Listopada 16,
II termin 07 czerwca 2022 r. godzina 16.00, hala ośrodka sportowego MOSIR Szopienice przy ulicy 11 Listopada 16.

II. ETAP (po pozytywnym zaliczeniu testów sprawnościowych) – przystąpienie do części edukacyjnej poprzez złożenie w dniach od 24 czerwca do 15 lipca 2022 r., do godziny 14.00 następujących dokumentów:
–  oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku zapisu do klasy I) lub klasy programowo niższej z LO (w przypadku zapisu do klasy II i wyższej),
–  oryginał zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty (po uzyskaniu z OKE Jaworzno),-  3 zdjęcia formatu legitymacyjnego (podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia ucznia).